അഡ്വ. ടി.പി.എ.നസീർ കൈപിടിച്ചു കയറിയ ബാല്യത്തിനും,  ആത്മവിശ്വാസവും സന്ദേഹവും രോഷാകുലമാക്കിയ യുവത്വത്തിനു മിടയിൽ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കൊണ്ട് വ്യക്തി വൈഭവം തീർക്കുന്ന കൗമാരം ജീവിതത്തിലെ നിറമുള്ള വസന്തത്തെയാണ് ഏതൊരാളിലും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വ്യക്തമായ രൂപവികാസം സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രായം ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ മനോഹാരിതവും സ്വപ്ന സുന്ദരവുമാണ്. പക്ഷേ ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണ്ണമാവുമെങ്കിലും ചിന്തയിലും പ്രതികരണത്തിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും, വൈകാരികമായി അപക്വവും അനിശ്ചിതത്വവും കാണിക്കുന്ന കൗമാരം മൺചിരാതിൽ […]

Breaking News

error: Content is protected !!