‘ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം’ – ലുമ്മ വെബിനാര്‍ ഇന്ന് 6 മണിക്ക്; നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം

Luton Malayali Muslim Association (LUMMA)’s monthly online family get together Insha Allah on (27/06/20) Saturday

Speaker: Dr Jabir Amani

Sub: Mental Health, an Ideal Perspective

 -All are invited -

Time: 06.00pm-08.00pm

https://bit.ly/2AqVKpr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

A Big Thank You !

Sat Jun 27 , 2020
We are proud to say our BK community is growing and we have now got more than 2000 followers in facebook. We are very grateful for your support and wanted to say a big thank you for everyone who is reading and sharing our content. We hope the support continues […]

Breaking News

error: Content is protected !!